FIL D’ACER

 

Monofilament: Cirurgia toràcica d’estèrnum, sutura de contenció, traumatologia. +