Sistema intern d’informació

 

ARAGOGAMMA ha procedit a la implementació d’un sistema intern d’informació de
conformitat a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que
informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, amb la finalitat que
qualsevol membre directe (administradors, empleats, professionals i directius) o relacionat
(col·laboradors o proveïdors) pugui comunicar qualsevol indici o sospita de comissió d’una
conducta que pugui suposar:

 

  • Incompliment de la normativa aplicable, protocols, procediments, i controls interns.
  • Comissió de fets que no s’adeqüin als principis ètics i a les bones pràctiques empresarials.
  • Comissió de fets que poguessin ser delictius.

 

Per a realitzar una comunicació “Accedeixi al Canal Intern d’Informació