POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

El Compromís de Laboratorio Aragó S.L. és el disseny, desenvolupament, producció de material de sutura i grapes i altre material de cura, importació de guants estèrils i no estèrils, agrupació de sistemes i kits per a procediments i la seva distribució, sota els més alts estàndards de qualitat que satisfacin els requisits dels nostres clients així com els legals i reglamentaris, mitjançant el manteniment de l’eficàcia del Sistema Integrat de Gestió implementat.

És responsabilitat de l’Alta Direcció aconseguir aquest objectiu, que és possible també pel compromís i la participació, a tots els nivells, del personal de l’organització.

Laboratorio Aragó S.L. està Certificada sota els requisits de les Normes internacionals que compten amb reconeixement a nivell mundial:
UNE-EN ISO 13485:2018 Productes Sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat
ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de la qualitat
ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental

A més, tots els productes compleixen amb la Directiva 93/42/CEE que assegura el Sistema de Disseny, Fabricació i Comercialització dels Productes, i està efectuant la transició Reglament (UE) 2017/745 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril de 2017, sobre els productes sanitaris. Les sutures quirúrgiques fabricades i/o agrupades per Laboratorio Aragó S.L. compleixen amb els estàndards de la Farmacopea Europea i Americana.

El compromís de Laboratorio Aragó S.L. va més enllà de l’adhesió a les normes reconegudes internacionalment i s’estén a l’actitud de tota l’empresa, ja que compta amb personal altament capacitat conscient en tot moment que els productes que es fabriquen s’utilitzen per curar persones tant a nivell nacional com internacional. Per això Laboratorio Aragó es compromet a:

millorar contínuament el Sistema Integrat de Gestió per a la millora de la qualitat i de l’acompliment ambiental.
protegir el medi ambient establint les accions necessàries per a prevenir la contaminació que de la seva activitat pugui derivar, així com per a fer un ús responsable dels recursos naturals
facilitar i donar suport mitjançant l’adequada comunicació i formació, l’aplicació i comprensió del Sistema Integrat de Gestió a totes les persones de l’organització per a garantir que aquesta política sigui entesa, executada i mantinguda

Així mateix, l’Alta Direcció de l’empresa estableix objectius de qualitat i medi ambient mesurables i coherents amb la política de qualitat i medi ambient incloent aquells que són necessaris per a complir amb els requisits per al producte i aquells necessaris per a millorar l’acompliment ambiental, els quals juntament amb aquesta política són revisats i analitzats periòdicament en la Revisió del Sistema Integrat de Gestió.

Barcelona, 3 de desembre de 2019

Xavier Aragó Fonts
Director General Laboratorio Aragó S.L.