NO ABSORBIBLES VETERINARIA

Les sutures no absorbibles estan constituïdes per material no biodegradable, per la qual cosa no poden ser digerides pels enzims ni hidrolitzar-se en els teixits.

En últim terme, els fibroblastos les encapsulen de manera permanent, per la qual cosa mantenen la seva màxima resistència en el temps, excepte en el cas de ser retirats els punts en el postquirúrgico (sutura de pell).

Existeixen diferents tipus de sutures no absorbibles amb diversos nivells de resistència podent ser monofilares o multifilars que se seleccionaran depenent dels teixits que se suturaran o a criteri del professional.